Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Gradatus bvba via haar webwinkel “JuiceJunkies.nl” en “JuiceJunkies.be”
Het plaatsen van een bestelling op de website van Juice Junkies leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
Juice Junkies behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Webshop – Juice Junkies”: de website van de bvba Gradatus waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten verder vermeld als juice junkies
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “Juice Junkies”.
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Juice Junkies en de klant van de internetwinkel “Juice Junkies” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op Webshop - Juice Junkies.
“Producten”: alle goederen aangeboden door Juice Junkies via Webshop - Juice Junkies die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

 

Aandiendingen en totstandkoming van de overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Juice Junkies komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Juice Junkies hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Webshop - Juice Junkies behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
   - bij het niet voorradig zijn van een product,
   - bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
   - bij overmacht.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 
Webshop – Juice Junkies behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Betaling

Online betalingen gebeuren via multisafepay betaal module. Online betalen kan met een Visa- of Masterkaart, via de Bancontact betaalknop of IDEAL. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling.
Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Juice Junkies kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. 
Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Juice Junkies. 
Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

 

Levering en leveringstijd

Webshop – Juice Junkies werkt met 3 vaste leverdagen. Webshop – Juice Junkies streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op leverdagen - 1 vóór 17u deze de volgende leverdag te leveren.
Juice Jukies levert 3 dagen per week, nl.: dinsdag, donderdag en zaterdag. Onze producten worden diepgevroren aan huis geleverd. Bij bestelling kan de klant volgende venstertijden selecteren:

   - 08u00 – 13u00
   - 13u00 – 18u00
   - 18u00– 22u00

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Juice Junkies kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.
Juice Junkies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de producten van Frecious, op de dag van de bezorging.

Verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in Nederland en België
   - betaalt de klant 5,90 € verzendkosten voor totale aankoop < € 60,00
   - betaalt de klant geen verzendkosten voor totale aankoop > € 60,00

 Voor bestellingen met leveradres buiten Nederland en België en binnen Europa:
    - Momenteel niet mogelijk

Verzaking 

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail. Bij verzaking betaalt Webshop – Subtiel & Subliem binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Aansprakelijkheid

Juice junkies treedt op als geregistreerde trader, erkend door de FAVV België.
Juice junkies kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor schade door gebrek aan de producten, opslag, transport of dergelijke.

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. 
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. 
U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar hi@juicejunkies.nl . Be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van Juice Junkies is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Gradatus bvba.
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Juice Junkies zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Tongeren, België bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Juice Junkies zijn onderworpen aan het Europees recht. 

Partners